Klauzula informacyjna

W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Stawy Kulesza Spółka
  komandytowa z siedzibą w Rakoniewicach, pl. Powstańców Wielkopolskich
  24, 62-067, Rakoniewice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe
  Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000593676, REGON: 411547217, NIP:
  9950138166, email: biuro@stawykulesza.pl, zwaną dalej Administratorem:
 2. Twoje Dane osobowe w postaci :
  – Dane identyfikacyjne – m.in. imię i nazwisko;
  – Dane kontaktowe – m.in. telefon i mail;
  – inne dane podane na potrzeby świadczenia przez Administratora usług lub
  wykonania umowy;
  są lub będą przetwarzane w celu:
  • i. świadczenia usług przez Administratora;
  • ii. świadczenia usług drogą elektroniczną m.in. założenie konta użytkownika
   i umożliwienie dokonania rezerwacji;
   Podstawą przetwarzania danych jest m.in. ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c
   RODO, art. 6 pkt 1d RODO
  • iii. działań marketingowych i handlowych;
  • iv. w celu obsługi złożonego zapytania;
   Podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a
   RODO;
  • v. wizerunek – monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia
   bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom
  określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które
  świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są
  powierzane a w szczególności świadczącym usługi zewnętrzne np. prawne, IT
  i księgowe, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie
  ograniczone do niezbędnego zakresu;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 5. Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:
  – przez 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym doszło do wykonania
  usługi;
  – do czasu przedawnienia roszczeń w związku z wykonaną usługą;
  – do czasu wycofania wyrażonej zgody gdy taka jest wymagana, co nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania;
  – nagrania z monitoringu przez okres 30 dni;
 6. Masz prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
  przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
  przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jesteś uprawniony do
  wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu
  bezpośredniego.
 7. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie
  jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, iż
  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do
  świadczenia usług przez Administratora.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one
  podlegały procesowi profilowania.